Regulamin Newsletter

Regulamin Usługi Newsletter obowiązujący od dnia 01.03.202

Postanowienia Ogólne

 1. Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
 2. W regulaminie określone są zasady świadczenia usługi Newsletter na stronie https://assethome.pl/, której administratorem jest – AssetHome Szczecin Wąsik Oleśków Kiermasz spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Jana Pawła II 11/3, 70-415 Szczecin), o kapitale zakładowym 30.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. Szczecin, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717852, o numerze NIP: 8522640300 oraz REGON: 369437863 (dalej: „Usługodawca”);
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oznacza iż Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych innych osób bez ich zgody.

Przedmiot Usługi – Newsletter

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres email (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 2. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  • skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  • podać w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swój adresu email,
  • zaakceptować Regulamin i politykę prywatności poprzez zaznaczenie pola checkboxów przy komunikatach :
 Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez AssetHome Szczecin Wąsik Oleśków Kiermasz sp.k. dla usługi „Newsletter” w sposób opisany w regulaminie usługi Newsletter.

 • posiadać aktywny adres email.
 1. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 2. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newslettera lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej pod adres………………………………… , w którym należy zawrzeć informacje dot. wycofania zgody na dalsze przesyłanie Newslettera.
 3. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 4. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres email Użytkownika Newslettera.
 5. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 

Postępowanie Reklamacyjne

Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać na adres email newsletter@assethome.pl lub pisemnie na adres:

AssetHome Szczecin Wąsik Oleśków Kiermasz spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Jana Pawła II 11/3, 70-415 Szczecin

W reklamacji należy zawrzeć:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
 • opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem kanału jakim reklamacja została nadana.