Parkowe Maślice

Parkowe Maślice to ide­alne miej­sce dla Cie­bie i Two­jej rodziny – ta wła­śnie myśl przy­świe­cała nam przy pro­jek­cie Par­ko­wych Maślic. Mając na uwa­dze to, jak ważne dla uda­nego życia są prze­strzeń i wygoda, stwo­rzy­li­śmy osie­dle o wyso­kim stan­dar­dzie i pre­stiżu, które urzeka pięk­nym desi­gnem i świeżą, nowo­cze­sną architekturą.

W obrę­bie dwóch kame­ral­nych budyn­ków znaj­duje się 60 apar­ta­men­tów o róż­nym metrażu – od 47 m2 do 105 m2, które łączy jedno – dzięki nowo­cze­snym roz­wią­za­niom zwią­za­nym z świa­tłem i prze­strze­nią, zako­chasz się w nich od pierw­szego wej­rze­nia. Połą­cze­nie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów z nie­ba­nal­nymi pro­jek­tami jest gwarancją stylu i wygody życia.

Część lokali wypo­sa­żona jest w kli­ma­ty­za­cję, zapew­nia­jącą ide­alną tem­pe­ra­turą każ­dego dnia. Wybie­ra­jąc lokale na pię­trze będziesz mógł cie­szyć się dużymi tara­sami, z któ­rych roz­po­ściera się widok na sąsiedni park, a na par­te­rze – pięk­nymi ogród­kami. Twoi goście zachwycą się też prze­stron­nymi kory­ta­rzami, obszer­nymi win­dami oraz świe­tli­kami, dzięki któ­rym klatki scho­dowe ską­pane są w świe­tle sło­necz­nym. Dla zmo­to­ry­zo­wa­nych miesz­kań­ców Par­ko­wych Maślic przy­go­to­wa­li­śmy miej­sca par­kin­gowe, z któ­rych znaczna część znaj­duje się w garażu pod­ziem­nym. 

Czytaj więcej

Atuty

 • 10 min do autostrady

 • 15 min do centrum

 • w pobliżu Park Maślicki

 • Termin realizacji: I kwartał 2018
 • uzyskane pozwolenie na użytkowanie
 • otwarty rachunek powierniczy
 • 60 apartamentów, również 2-poziomowe
 • metraże od 45,60 m2 do 94,4 m2
 • 2 budynki, 2 kondygnacje

Lokalizacja

Par­kowe Maślice to nie tylko nowo­cze­sna archi­tek­tura i prze­strzenne, rodzinne apar­ta­menty. To także dosko­nała loka­li­za­cja, która umoż­li­wia cie­sze­nie się uro­kami przed­mieść – zie­le­nią, ciszą i spo­ko­jem, przy jed­no­cze­snej moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z uro­ków mia­sta, i jego boga­tej oferty społeczno-kulturalnej.

Maślice to obec­nie naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­jąca się dziel­nica Wro­cła­wia, która jest dosko­nale sko­mu­ni­ko­wana z każdą czę­ścią mia­sta. Dzięki Auto­stra­do­wej Obwod­nicy Wro­cła­wia miesz­kańcy Par­ko­wych Maślic mają wszę­dzie bli­sko – zarówno do tęt­nią­cego życiem kulturalno-rozrywkowym cen­trum Wro­cła­wia, jak i do pozo­sta­łych dziel­nic, a także do innych rejo­nów Dol­nego Ślą­ska. Dojazd do pracy, wie­czorne wyj­ście do restau­ra­cji, jak i week­en­dowa, rodzinna eska­pada za mia­sto jest dla miesz­kań­ców Par­ko­wych Maślic banal­nie pro­ste. Na co dzień zaś wiel­kim atu­tem jest sąsiedz­two Parku Maślic­kiego, który szcze­gól­nie doce­nią miło­śnicy bie­ga­nia, spa­ce­rów, roz­ry­wek na świe­żym powie­trzu oraz wła­ści­ciele psów. Miesz­ka­nie w tej oko­licy to sama przyjemność!

Standard

Obniżenie rachunków za energię

Zin­te­gro­wany sys­tem włą­cza­nia świa­tła w czę­ściach wspól­nych oraz sys­temy pro­fili okien­nych naj­wyż­szej jako­ści firmy  . Aby zapew­nić mak­sy­malną wytrzy­ma­łość i sta­tykę,  — jako jedyny sys­te­mo­dawca w Pol­sce — umie­ścił we wszyst­kich swo­ich pro­fi­lach ramy okien­nej sys­tem wzmoc­nień sta­lo­wych zamknię­tych.Zasto­so­wa­nie łącz­ni­ków ter­mo­izo­la­cyj­nych Iso­korb XT firmy Schöck spra­wia, że budynki są ener­go­osz­czędne , a jed­no­cze­śnie posia­dają prze­stronne bal­kony, które nie powo­dują — jak to ma miej­sce w innych apar­ta­men­tach tego typu — dodat­ko­wej utraty ener­gii (poprzez mostki cieplne ucieka nawet do 30 % cie­pła). Apar­ta­menty zostaną wypo­sa­żone także w sys­tem insta­la­cji Logo­terma  — nowo­cze­sny, opra­co­wany przez inży­nie­rów firmy  sys­tem dla budow­nic­twa wie­lo­ro­dzin­nego. Logo­terma to węzeł cieplny insta­lo­wany w lokalu, który pozwala na indy­wi­du­alne dosto­so­wa­nie para­me­trów ciepl­nych w swoim miesz­ka­niu i pła­ce­nie tylko za to cie­pło, które wyko­rzy­stuje się na wła­sny uży­tek. Ponadto w budyn­kach apar­ta­men­tow­ców do izo­la­cji użyto pianki poli­ure­ta­no­wej, która zatrzy­muje cie­płe powie­trze w zimie i chłodne w lecie. W inwe­sty­cji zasto­so­wano źró­dło cie­pła w postaci kotłów gazo­wych kon­den­sa­cyj­nych o wyso­kiej spraw­no­ści, które w przy­szło­ści, gdy sta­nie się to uza­sad­nione eko­no­micz­nie, mogą zostać zastą­pione pom­pami cie­pła pobie­ra­ją­cymi cie­pło z powie­trza lub gruntu. Dodat­ko­wym atu­tem jest wypo­sa­że­nie par­kingu w ener­go­osz­czędne lampy LED.

Bezpieczeństwo

Nasze osie­dle będzie ogro­dzone oraz wypo­sa­żone w bramę wjaz­dową otwie­raną zdal­nie, a na całym tere­nie zosta­nie zamon­to­wany moni­to­ring, aby każ­dego dnia dbać o Pań­stwa bez­pie­czeń­stwo. Kon­struk­cja apar­ta­men­tów Par­ko­wych Maślic opiera się na wytrzy­ma­łych stro­pach  , wypo­sa­żo­nych w sku­teczną izo­la­cję dźwię­ków. Sys­tem ten jest znacz­nie bar­dziej eko­no­micz­nym roz­wią­za­niem w porów­na­niu z kon­wen­cjo­nal­nymi sys­te­mami wyko­ny­wa­nymi z masy beto­no­wej bez­po­śred­nio na placu budowy. Pro­duk­cja prze­my­słowa zapew­nia naj­wyż­szą jakość i znacz­nie skraca czas prac budow­la­nych. Schody firmy  wyróż­niają się na tle kon­ku­ren­cji nie tylko bez­a­wa­ryj­nym funk­cjo­no­wa­niem ale też sty­lo­wym wyglą­dem. Okna będą osła­niały rolety, a w każ­dym miesz­ka­niu zostaną zamon­to­wane drzwi wypo­sa­żone w dwa zamki o naj­wyż­szej odpor­no­ści na włamanie.

Komfort

Kom­fort przy­szłym miesz­kań­com zapew­nią windy oraz sys­tem kli­ma­ty­za­cji w stan­dar­dzie w wybra­nych miesz­ka­niach. W stan­dar­dzie każde miesz­ka­nie będzie posia­dało jedną łazienkę wypo­sa­żoną w wodne ogrze­wa­nie pod­ło­gowe. Do użytku zostaną oddane miesz­kań­com miej­sca posto­jowe, garaże, komórki loka­tor­skie oraz pomiesz­cze­nie do prze­cho­wy­wa­nia nart i rowe­rów. Dewe­lo­per zapew­nia rów­nież oświe­tle­nie zewnętrzne bal­ko­nów oraz tara­sów, a także dopro­wa­dze­nie wody na ogródki dla wszyst­kich miesz­kań parterowych.

 

Wytrzymałość

Tech­no­lo­gia stro­pów i scho­dów  zapew­nia wysoki współ­czyn­nik izo­la­cji aku­stycz­nej, sta­bil­ność kon­struk­cji oraz bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia. Wyko­rzy­stane mate­riały przy budo­wie apar­ta­men­tow­ców zostały sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wane pod wzglę­dem jako­ści, wydaj­no­ści i odpor­no­ści tak by słu­żyć swoim miesz­kań­com jak naj­dłu­żej. Na oddzia­ły­wa­nie nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków szcze­gól­nie nara­żone są ele­menty zewnętrzne — okna, rolety czy tarasy. Deski kom­po­zy­towe na taras, w prze­ci­wień­stwie do drew­nia­nych, są odporne na śnieg, deszcz oraz uszko­dze­nia mecha­niczne. Wyglą­dają przy tym bar­dziej efek­tow­nie niż płytka.

Zdrowie

Miesz­ka­nia zostały tak zapro­jek­to­wane, aby wyko­rzy­sty­wać mak­sy­malną ilość świa­tła dzien­nego, które pozy­tyw­nie wpływa na zdro­wie i samo­po­czu­cie. W sąsied­nim parku i oko­licz­nych lasach można upra­wiać sporty, takie jak jog­ging oraz jazda na rowe­rze. Na tere­nie inwe­sty­cji znaj­dzie się także miej­sce do bez­piecz­nego prze­cho­wy­wa­nia nart i rowe­rów. Roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne takie jak Logo­terma pozwa­lają na dosto­so­wa­nie opty­mal­nej tem­pe­ra­tury i wil­got­no­ści w apar­ta­men­cie. Na zdro­wie miesz­kań­ców wpły­nie także jakość zasto­so­wa­nych mate­ria­łów budow­la­nych min. Bloki SILKA  oraz pianka poli­ure­ta­nowa unie­moż­li­wia­jąca prze­do­sta­wa­nie się do budynku kurzu i pył­ków, co prze­łoży się na dom wolny od ple­śni i zanieczyszczeń.

Estetyka

Atrak­cyjna archi­tek­tura apar­ta­men­tów gwa­ran­tuje prze­strzenne wnę­trza miesz­kań. Bryła budynku także wyróż­nia się na tle oko­licy. Zasto­so­wa­nie łącz­ni­ków izo­la­cyj­nych Iso­korb firmy  pozwo­liło na uatrak­cyj­nie­nie archi­tek­tury budynku oraz umoż­li­wiło, poprzez reduk­cję drgań, ukła­da­nie warstw wykoń­cze­nio­wych bez­po­śred­nio na pły­cie bal­ko­no­wej. Ponadto Par­kowe Maślice zostaną wypo­sa­żone w szklane balu­strady, które nie będą ogra­ni­czać dostępu świa­tła dzien­nego wypeł­nia­ją­cego pomiesz­cze­nia poprzez duże okna. Wra­że­nie zrobi także dostęp do dzien­nego świa­tła w prze­stron­nych i gustow­nie zapro­jek­to­wa­nych klat­kach scho­do­wych oraz kom­po­zy­towe deski na tara­sach, które w prze­ci­wień­stwie do drewna tara­so­wego przez wiele lat nie wyma­gają malo­wa­nia i odnawiania.

Ekologia

Miesz­ka­nia zostaną wykoń­czone blo­kami  , które łączą w sobie wszyst­kie zalety natu­ral­nego pro­duktu (są wyko­nane z pia­sku, wapna i wody). Cha­rak­te­ry­zuje je wysoka wytrzy­ma­łość na ści­ska­nie, bar­dzo duża paro­prze­pusz­czal­ność, dobra izo­la­cja aku­styczna, wysoka odpor­ność ogniowa i mro­zo­od­por­ność, a także zdol­ność do utrzy­ma­nia opty­mal­nej wil­got­no­ści w powie­trzu, dzięki wła­sno­ści hydro­re­gu­la­cji. Do wykoń­cze­nia miesz­ka­nia wyko­rzy­sta­nie zosta­nie także pianka poli­ure­ta­nowa, która zapewni izo­la­cję przed wil­go­cią. Tarasy pokryją deski kom­po­zy­towe, które powstały w wyniku recyklingu.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Oddział Szczecin

Aleja Jana Pawła II 11, II piętro
Biuro czynne: pon. – pt.: 09:00 – 17.00

+48 500 511 550 biuro@assethome.pl
Oddział Świnoujście

ul. Monte Casino 39-40/1
Biuro czynne: pon. – pt.: 09.00 – 18.00

+48 600 655 633 biuro@assethome.pl
Oddział Międzyzdroje

ul. Bohaterów Warszawy 14 (sezon letni)
Biuro czynne: pon. – pt.: 09.00 – 18.00

+48 500 522 544 biuro@assethome.pl
Oddział Jelenia Góra

ul 1 Maja 47A

+48 500 522 566 biuro@assethome.pl

Wyślij wiadomość
  icon iconNapisz e-mail Kontakt